Osoby chore lub starsze mogą uzyskać pomoc pracownika socjalnego w załatwianiu codziennych potrzeb życiowych, ułatwieniu kontaktów z placówkami służby zdrowia, załatwieniu świadczeń .tp.

Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w  formie usług opiekuńczych.

Dzienny Dom Pobytu zapewnia pomoc osobom w wieku emerytalnym i niepracującym osobom niepełnosprawnym w organizowaniu aktywności ich życia bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania.

W przypadku wyczerpania wszystkich możliwości zapewnienia opieki w środowisku osoby wymagające całodobowej opieki mogą zostać pensjonariuszami całodobowego domu pomocy społecznej.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.