Wszystkie kategorie - lista

Przykładowy opis wszystkich kategorii. Przykładowy opis wszystkich kategorii. Przykładowy opis wszystkich kategorii. Przykładowy opis wszystkich kategorii.
Obrazek 270 px

To jest opis kategorii artykułów. Opis zawiera ilustrację kategorii ustawianą w opcjach. To jest opis kategorii artykułow.

Ilustracja powinna wyświetlać się z lewej strony opisu. W ustawieniach nie ma możliwości określenia, z której strony ma się wyświetlać.

Opis zawiera ilustrację kategorii ustawianą w opcjach. To jest opis kategorii artykułow. Opis zawiera ilustrację kategorii ustawianą w opcjach. To jest opis kategorii artykułow. Opis zawiera ilustrację kategorii ustawianą w opcjach. To jest opis kategorii artykułow. Opis zawiera ilustrację kategorii ustawianą w opcjach. To jest opis kategorii artykułow. Opis zawiera ilustrację kategorii ustawianą w opcjach.

Więcej o: Testowe artykuły

Rodziny mogą uzyskać jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek i dodatki do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia opiekuńcze.

Więcej o: Pomoc rodzinie

Pomoc usługowa przyznawana w trybie i na zasadach wynikających z ustawy o pomocy społecznej to:

  • praca socjalna
  • poradnictwo specjalistyczne
  • interwencja kryzysowa
  • usługi opiekuńcze lub specjalistyczne

Więcej o: Pomoc usługowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest podstawową jednostką systemów pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.

W skład MOPS wchodzą również prowadzone, finansowane lub dofinansowane przez Miasto:

  • domy pomocy społecznej;
  • placówki specjalistycznego poradnictwa;
  • placówki opiekuńczo-wychowawcze;
  • mieszkania chronione;
  • ośrodki wsparcia;
  • inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej tworzone w oparciu o rozeznane potrzeby Miasta.

Ośrodkiem kieruje Dyrektor zatrudniany przez Prezydenta Miasta Łodzi.

Szczegółową organizację Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, zakres obowiązków oraz uprawnienia pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach, określa „regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi” wprowadzony zarządzeniem nr 5972/VI/14 Prezydenta Miasta z dnia 27 marca 2014 r.

Więcej o: Struktura organizacyjna

Teren miasta podzielony jest na 4 rejony opiekuńcze obsługiwane przez 8 pracowników socjalnych:

Więcej o: Rejony