Do zadań Rejonów Pracy Socjalnej należy pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, a w szczególności:

 1. Podejmowanie wszechstronnych działań dla rozpoznania potrzeb oraz rozwiązywania problemów osób i rodzin potrzebujących pomocy;
 2. Prowadzenie pracy socjalnej, rozumianej jako działalność zawodowa, skierowanej na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie,
 3. Kompletowanie dokumentów osób ubiegających się o świadczenia pomocy społecznej w oparciu o obowiązujące przepisy w tym:
  • przyznanie prawa do świadczeń zdrowotnych,
  • przyznawanie usług świadczonych w ośrodkach wsparcia.
 4. Współpraca i współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, a w szczególności z:
  • Placówkami służby zdrowia,
  • Placówkami oświatowymi,
  • Powiatowym Urzędem Pracy,
  • Prokuraturą Rejonową, Sądem Rodzinnym i Nieletnich, Komendą Policji i kuratorami,
  • Instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób wymagających wsparcia.
 5. Prowadzenie pracy socjalnej z rodzinami biologicznymi dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które współpracują z pracownikiem socjalnym;
 6. Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Do głównych zadań pracownika socjalnego należy między innymi:

 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
 • udzielanie informacji, wskazówek, pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom w celu przywrócenia im zdolności do samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • prowadzenie poradnictwa dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej.