Dzienny Dom Pobytu zapewnia pomoc osobom w wieku emerytalnym i niepracującym osobom niepełnosprawnym w organizowaniu aktywności ich życia bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania.

 1. zaspokajanie potrzeb kulturalnych i towarzyskich,
 2. zajęcia kulturalno-oświatowe oraz terapię zajęciową służące utrzymaniu sprawności psychofizycznej,
 3. całodzienne wyżywienie (śniadanie lub obiad lub podwieczorek),
 4. wydawanie posiłków dla osób leżących w domu,
 5. udostępnianie urządzeń do utrzymania higieny osobistej

Do placówki przyjmowane są osoby mieszkające w Sopocie. Pierwszeństwo w przyjęciu do placówki mają osoby spełniające kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz osoby samotne.

Pobyt w Dziennym Domu Pobytu obejmuje korzystanie z:

 1. usług opiekuńczych i wspomagająco-terapeutycznych i/lub
 2. dziennego domu pomocy i/lub
 3. wyżywienia

Odpłatność za pobyt w dziennym domu pomocy ustala się w wysokości kosztów wyżywienia, w uzgodnieniu z osobą kierowaną, zgodnie z tabelą odpłatności, określoną w załączniku nr 1 i 2 do uchwały.

Ustala się, że koszt obiadu wynosi 50% dziennej stawki wyżywienia,

Dyrektor MOPS podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia wywieszanego na tablicy ogłoszeń w dziennym domu pomocy, w terminie 14 dni od uchwalenia budżetu państwa, informację o dziennej stawce wyżywienia.

Aktualnie, obowiązująca dzienna stawka wyżywienia wynosi: 18,56 zł, koszt obiadu: 9,28 zł,

Szczegółowe zasady odpłatności określa uchwała.

Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli:

 1. dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty 634 zł
 2. dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 514 zł.

Wymagane dokumenty

 1. ustny lub pisemny wniosek o pobyt w Dziennym Domu Pobytu,
 2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu,
 3. kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury (oryginał do wglądu),
 4. zaświadczenia o dochodach rodziny,
 5. rodzinny wywiad środowiskowy,
 6. inne dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za pobyt i/lub wyżywienie,
 8. w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową.

Forma załatwienia

Decyzja administracyjna o skierowaniu i odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu w Sopocie.

Informacje na temat trybu odwoławczego

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Miejsce składania wniosków i udzielania informacji:

Dział Pracy Socjalnej

Al. Niepodległości 759a, 81-835 Sopot

tel. 058 550-31-89; 550-04-23

Godziny przyjmnowania interesantów:

poniedziałek – 13.00-15.00

pozostałe dni tygodnia - 8.00-10.00