W okresie zimowym (od listopada do marca) w celu minimalizacji zagrożeń, na jakie narażone są osoby bezdomne przebywające na klatkach, dworcach, działkowych altanach, piwnicach - MOPS tworzy noclegownię dla bezdomnych kobiet i mężczyzn.

Noclegownia

Noclegownia czynna jest w godzinach od 20:00 do 06:00 dnia następnego. Nadzór nad noclegownią sprawują wychowawcy Działu Opieki na Osobami Bezdomnymi oraz pracownik ochrony. Osobie przyjętej do noclegowni zapewnia się: łóżko, pościel, ręcznik, środki czystości, czystą bieliznę, w razie konieczności czystą odzież. Pracownik sprawujący nadzór może odmówić przyjęcia osoby bezdomnej w przypadku, gdy:

- Bezdomny jest w stanie upojenia alkoholowego
- Zachowuje się agresywnie i awanturuje się
- Odmawia udostępnienia do wglądu rzeczy wnoszonych na teren noclegowni
- Wymaga, ze względu na stan zdrowia udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej W tym ostatnim przypadku pracownik przyjmujący do noclegowni jest zobowiązany do podjęcia działań mających na celu udzielenie pomocy specjalistycznej.