O pobyt w mieszkaniu chronionym mogą się ubiegać osoby, które potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę albo w zwiazku z innymi okolicznościami.

Osobie, która potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Skierowanie do niego następuje w formie decyzji administracyjnej i jest wydawane osobom pełnoletnim na czas określony.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy środowiskowej zapewniającą odpowiednie wsparcie w środowisku, umożliwiającą samodzielne życie osobie, która ze względu na wiek, niepełnosprawność lub chorobę nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez dom pomocy społecznej, a usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania są niewystarczające lub niemożliwe.

Okres zamieszkiwania w mieszkaniu chronionym może przygotowywać do usamodzielnienia się i wyjścia poza system pomocy społecznej. MOPS w 2004 roku w siedzibie ośrodka utworzył mieszkanie chronione, nadzór nad jego funkcjonowaniem sprawują wychowawcy Działu Opieki nad Osobami Bezdomnymi. Fundusze na powstanie mieszkania zostały pozyskane w ramach programu dla osób z zaburzeniami psychicznymi z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Obecnie w mieszkaniu tym zamieszkują dwie osoby, które ze względu na stan zdrowia wymagają wsparcia ze strony środowiska, wychowawców i pracowników socjalnych ośrodka.

Akty prawne regulujące przyznawanie pomocy w formie schronienia:

- Ustawa pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. Dz. U. nr 64 poz. 593

- Uchwała Rady Miejskiej z dnia 11 maja 2005r. Nr XXXVI/473/05 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej.

- Zarządzenia Dyrektora MOPS w sprawie ustalania dziennego kosztu pobytu w Dziale Opieki nad Osobami Bezdomnymi dla osób spoza terenu miasta Kołobrzegu.

- Zarządzenie Dyrektora MOPS nr 1/07 w z dnia 22 stycznia 2007r. w sprawie zasad ustalania kosztów pobytu mieszkańców schroniska oraz mieszkania chronionego w Dziale Opieki nad Osobami Bezdomnymi MOPS w Kołobrzegu

- Zarządzenie Dyrektora MOPS nr 6/07 z dnia 22.01.07r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Schroniska dla Osób Bezdomnych w Dziale Opieki nad Osobami Bezdomnymi

- Zarządzenie Dyrektora MOPS nr 17/05 z dnia 27.12.05 w sprawie wprowadzenie Regulaminu Noclegowni dla Dorosłych Mężczyzn i Kobiet w Dziale Opieki Nad Osobami Bezdomnymi MOPS w Kołobrzegu.

Zasady przyznawania pomocy w formie schronienia
O pomoc w formie schronienia w Domu dla Bezdomnych może ubiegać się osoba, która została pozbawiona schronienia w znaczeniu formalnoprawnym lub w rozumieniu potocznym. Za osobę bezdomną uważa się osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały w rozumieniu przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

Osoby bezdomne do schroniska przyjmuje wychowawca na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora MOPS.

Maksymalny czas pobytu w schronisku wynosi 3 m-ce z możliwością przedłużenia.

Pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z terenu Kołobrzegu jest bezpłatny w przypadku braku źródła dochodu. W sytuacji, gdy dochód osoby bezdomnej jest wyższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, pensjonariusz ponosi odpłatność zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej.

Warunkiem przebywania w schronisku jest przestrzeganie regulaminu, przede wszystkim pełna abstynencja. Warunek ten najczęściej bywa przeszkodą, której bezdomni nie mogą pokonać samodzielnie. Aktywna współpraca z wychowawcami - aspirantami pracy socjalnej oraz pracownikami socjalnymi może zaowocować usamodzielnieniem się osób bezdomnych. Bezdomni są motywowani do wyznaczania sobie celów życiowych np.: leczenia choroby alkoholowej, znalezienia pracy, mieszkania, odbudowywania więzi rodzinnych, itp.  

Mieszkania chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzone są:

  • w Jedliczach A przy ul. Jedlinowej 42/44 (planowana liczba miejsc: 20),
  • przy ul. Zawiszy Czarnego 22 w Łodzi (planowana liczba miejsc: 20),
  • przy ul. Traktorowej 90 m. 34 w Łodzi (planowana liczba miejsc: 3).

Szczegółowe informacje dostępne pod numerem tel. (042) 655 14 07

Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej prowadzone są:

  • przy al. Unii Lubelskiej 18 m. 5 w Łodzi (planowana liczba miejsc: 4)
  • przy ul. Więckowskiego 51 m. 16 w Łodzi (planowana liczba miejsc: 4).