Obniżka czynszu jest formą pomocy przeznaczoną dla lokatorów zamieszkujących lokale komunalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.

Obniżka czynszu przysługuje na wniosek najemcy lokalu mieszkalnego.

Obniżka czynszu jest formą pomocy przeznaczoną dla lokatorów zamieszkujących lokale komunalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.

Obniżka czynszu przysługuje na wniosek najemcy lokalu mieszkalnego.

Osoby uprawnione do świadczenia

Obniżka przysługuje najemcom, których średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (tj. 1540,79 zł) oraz 125% tej kwoty (tj. 1100,56 zł) w gospodarstwie wieloosobowych obowiązującej w dniu złożenia wniosku, oraz zajmujących lokal nie przekraczający odpowiedniej powierzchni.

Obniżki czynszu udziela się na okres 12 miesięcy. Wysokość przyznanej obniżki czynszu uzależniona jest od wysokości osiągniętego dochodu.

Obniżka czynszu jest formą pomocy przeznaczoną dla lokatorów zamieszkujących lokale komunalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.

Obniżka czynszu przysługuje na wniosek najemcy lokalu mieszkalnego.

Obniżka przysługuje najemcom, których średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (tj. 1540,79 zł) oraz 125% tej kwoty (tj. 1100,56 zł) w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku, oraz zajmujących lokal nie przekraczający odpowiedniej powierzchni.

Obniżki czynszu udziela się na okres 12 miesięcy. Wysokość przyznanej obniżki czynszu uzależniona jest od wysokości osiągniętego dochodu.

Kryterium dochodowe

Najniższa emerytura od dnia 1 marca 2015 r. wynosi 880,45 zł (Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dochody w gospodarstwie jednoosobowym

Dochody w gospodarstwie wieloosobowym

Dochód

Obniżka czynszu

Dochód

Obniżka czynszu

175% najniższej emerytury
1540,79

10%

125% najniższej emerytury
1100,56

10%

160% najniższej emerytury
1408,72

20%

110% najniższej emerytury
968,50

20%

100% najniższej emerytury
880,45

25%

70% najniższej emerytury
616,32

25%

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów wyrażonej w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Do dochodu nie wlicza się:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów;
 • dodatków dla sierot zupełnych;
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka;
 • dodatku z tytułu urodzenia  dziecka;
 • pomocy w zakresie dożywiania;
 • zasiłków pielęgnacyjnych;
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej;
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej;
 • dodatku mieszkaniowego;
 • zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150.) w przypadku złożenia deklaracji niezgodnej z prawdą, najemca zobowiązany jest zwrócić właścicielowi 200% kwoty nienależnie otrzymanego obniżenia czynszu.

Kryterium metrażowe

Kryterium metrażowe uzależnione jest od liczby osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym.

Maksymalne wartości powierzchni normatywnej dla zamieszkiwanych lokali, w zależności od liczby osób zamieszkujących w tych lokalach, przedstawia poniższa tabela.

Powierzchnia normatywna

Liczba osób zamieszkujących w lokalu

Powierzchnia normatywna

1 osoba

35 m2

2 osoby

40 m2

3 osoby

45 m2

4 osoby

55 m2

5 osób

65 m2

6 osób

70 m2

W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Normatywną powierzchnię lokalu powiększa się o 15 m2 jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Obniżka czynszu przysługuje również, gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 40% lub 60% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Wymagane dokumenty

W celu otrzymania obniżki czynszu należy złożyć WNIOSEK oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

 • deklaracja o wysokości dochodów z 3 pełnych miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
 • druk potwierdzenia danych przez zarządcę lokalu;
 • zaświadczenia potwierdzające osiągnięte dochody zgodnie z wypełnioną deklaracją dochodową;
 • orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim;
 • orzeczenie o niepełnosprawności z wymogiem zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (dotyczy osób, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności).

Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego Poznańskie Centrum Świadczeń może wymagać dostarczenia także innych DOKUMENTóW, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Na potrzeby prowadzonego postępowania Poznańskie Centrum Świadczeń potwierdza za zgodność z oryginałem kopię otrzymanych dokumentów (Należy jednak podczas składania wniosku okazać pracownikowi oryginał dokumentu).

Miejsce złożenia dokumentów

Jeżeli chcesz:

 • otrzymać informację na temat obniżki czynszu;
 • otrzymać wniosek o ustalenie prawa do obniżki czynszu;
 • złożyć wniosek o ustalenie prawa do obniżki czynszu;

zgłoś się do Działu Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1.

Klienci obsługiwani są w następujących godzinach:

 • poniedziałek: od 7:30 do 16:00
 • wtorek, czwartek: od 7:30 do 15:30
 • środa, piątek: od 7:30 do 15:00

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną za pośrednictwem POZnan*Kontakt pod numerem telefonu 61 646-33-44. Druki wniosków można pobrać także ze strony internetowej www.pcs-poznan.pl.

Osoby wnioskujące o ustalenie prawa do obniżki czynszu zachęcamy do rezerwacji terminu wizyty pod nr telefonu 61 646 33 44 lub poprzez formularz internetowy dostępny na stronie PCŚ.

Szanowni Klienci

Poznańskie Centrum Świadczeń zachęca do rezerwacji terminu wizyty pod nr telefonu 61 646 33 44 lub za pomocą formularza internetowego dostępnego pod adresem www.pcs-poznan.pl lub bezpośrednio w siedzibie Centrum.

Klient, który umówił się na wizytę w Centrum pobiera bilet na podstawie numeru PESEL.

Informujemy, że klient umówiony traktowany jest priorytetowo, co oznacza że przywoływany jest do pierwszego wolnego stanowiska. W związku z powyższym mogą występować ok. 20 minutowe różnice pomiędzy umówioną, a faktyczną godziną przyjęcia.

System kolejkowy może zaprzestać wydawania biletów numerycznych uprawniających do złożenia wniosku, w sytuacji kiedy obsługa klienta wymagałaby znacznego wydłużenia czasu obsługi poza godzinami urzędowania Centrum. Ponadto informujemy, że obsłużeni zostaną wszyscy klienci, którzy pobrali bilet w danym dniu.

Termin i sposób załatwiania

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do obniżki czynszu kończy się wydaniem oświadczenia Dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Kiedy świadczenie nie przysługuje

Obniżka czynszu nie przysługuje gdy:

 • wniosek złożył najemca lokalu socjalnego;
 • wniosek złożył najemca lokalu służącego do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki;
 • wniosek złożył najemca lokalu tymczasowego pomieszczenia;
 • wniosek złożył najemca lokalu wynajętego w wyniku przetargu;
 • przekroczone zostanie kryterium dochodowe (175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym oraz 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym);
 • zamieszkiwany lokal przekracza ustalone kryterium powierzchni lokalu mieszkalnego.

Informacje dodatkowe

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie oświadczenia nie podlega opłatom.

Podstawa prawna

1.    ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksy cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 150 z późn. zm.) w zakresie dotyczącym obniżki czynszu w lokalach komunalnych.
2.    uchwała Nr LXIII/985/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2014-2018 (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 1615).