W przypadku wyczerpania wszystkich możliwości zapewnienia opieki w środowisku osoby wymagające całodobowej opieki mogą zostać pensjonariuszami całodobowego domu pomocy społecznej.

Domy pomocy społecznej, świadczą na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby usługi: bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne w formach i  zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb oraz umożliwiają korzystanie ze świadczeń z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.